Vizija

Apaštalų darbų 1:1-2, 8. "Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš parašiau tau apie viską., ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų...". "Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių".

Mes esame dalyviai to, ką pasakė Jėzus - žinia apie Jį skelbiama vis naujose srityse ir vietose, ir iki pat pasaulio pakraščių.

1.Esame istorijos dalyviai - IFES istorija, LKSB istorija

2.Kodėl egzistuoja LKSB? Tikslas yra tęsti tai, ką pradėjo Jėzus Mt 9:35-10:1; Mk 3:14
a) Jėzaus tikslai: žmonių išgelbėjimas ir grąžinimas Dievui. Pasaulis pražuvęs be Kristaus.
b) Jėzaus motyvai: meilė ir paklusnumas Dievui - užuojauta skatina veikti
c) Jo strategija ir būdai - melstis ir darbuotis
d) sritys, kuriose veikia: Dievas atsako į visus žmogaus poreikius - dvasinius, intelektualinius, fizinius. Kur: sinagogose - to laikmečio ir tos tautos intelektualiniuose ir visuomeniniuose centruose.

3.Studentų bendrijos tikslai
a) pasiekti studentus (ir dėstytojus!) Jėzaus Evangelija, pristatant ją suprantamu ir priimtinu jiems būdu, kad jie galėtų pašvęsti savo gyvenimus Jėzui
b) paruošti, motyvuoti ir sujungti krikščionis studentus bendrai evangelizacijai
c) padėti krikščionims studentams augti asmeniškai ir kartu kaip grupei meile Dievui ir paklusnumu Jam, ir meile savo "artimui", pajungti visas savo gyvenimo sritis Kristaus viešpatystei.

4.Kodėl šis darbas toks svarbus?
a) studentams taip pat yra būtina gelbstinti Jėzaus Evangelija
b) studentai dažnai yra labiausiai aktyvi ir atvira dvasiniams ieškojimams visuomenės dalis; studijų metų vyksta vertybių skalės formavimasis.
c) studentai savaime yra universitetuose, todėl lengviausiai gali pasiekti akademinę visuomenę Jėzaus Evangelija

5.LKSB charakteristikos (vertybės)
a) Jėzaus viešpatystė visoms gyvenimo sritims
b) Biblija - aukščiausias autoritetas tikėjimo ir gyvenimo klausimuose
c) Malda - jėgos šaltinis
d) Evangelizacija ir misija visame pasaulyje
e) studentų inciatyva ir atsakomybė
f) dėmesys vietinėms bendruomenėms
g) nedenominacinis pobūdis
h) bendruomenė - dalinimasis gyvenimais, vienas kito mokymas, ugdymas ir statydinimas.

LKSB misija: Statydinti Bažnyčią ir daryti išliekančią įtaką visuomenei vardan Jėzaus Kristaus, sujungiant skirtingų krikščioniškų bendruomenių studentus skelbti Jėzaus Evangeliją universitetuose žodžiais ir veiksmais, ir ugdant bei įgalinant juos gyventi tikros mokinystės gyvenimą visose gyvenimo srityse.


© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt